Застраховка Защита на картодържателя

Застраховка Защита на картодържателя

ПОКРИТИЯ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

ЗЛОУПОТРЕБА С БАНКОВА КАРТА

Покриват се преките и непосредствени финансови загуби в резултат на неправомерно използване на Застрахованата карта през Срока на застраховката, които произтичат от злоупотреба на трети лица със загубена или открадната Застрахована карта през Срока на застраховката.

В размера на загубата, в рамките на лимита на отговорност, се включват всички дебитирания извършени от момента на изгубването или Кражбата (Кражбата следва да е удостоверена с надлежен документ от компетентен правоохранителен орган) до момента на регистриране при Банката на искане за блокиране на Застрахованата карта. Застраховката покрива само  преките и непосредствени финансови загуби, настъпили в рамките на не повече от 48 часа, предхождащи момента на блокиране на Застрахованата карта.

ИЗГУБЕНИ/ОТНЕТИ ЗАЕДНО С БАНКОВА КАРТА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Възстановяват се единствено разходите, направени от Застрахования за подмяна на неговите Лични документи, в случай на Загуба, Кражба или Грабеж на Личните документи на Застрахования заедно със Застрахованата карта.

ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ В СЛУЧАЙ НА ГРАБЕЖ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ИЗТЕГЛЕНИ ОТ БАНКОМАТ ИЛИ ОФИС НА БАНКАТА С БАНКОВА КАРТА

В случай, че Застрахованият стане обект на Грабеж, при който от Застрахования се отнемат парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката със Застрахованата карта, се възстановяват финансовите загуби, претърпени от Застрахования - до размера на изтеглените със Застрахованата карта парични средства и до лимита на отговорност. Покритието е в сила в рамките на период от 2 (два) часа, следващ момента на изтеглянето на паричните средства от банкомата/офиса на Банката.