Застраховане на велосипеди

Застраховане на велосипеди Veloprotect

Застрахователната програма „Veloprotect“ е продукт, който предлага застрахователна защита за следните рискове:

 • Пожар включително пожар пряко причинен от късо съединение, гръм, мълния, експлозия, падане и блъскане на летателно тяло реализирани на адреса на застрахователната полица;
 • Вандализъм (злоумишлени действия на трети лица, включително палеж и умишлено използване на взривни устройства или материали) реализирани на адреса на застрахователната полица;
 • Загуба или повреда на Велосипед в резултат на пътнотранспортно произшествие (ПТП);
 • Кражба чрез взлом:
  • ниво на покритие „СТАНДАРТ“се осигурява защита срещу кражба чрез взлом от имота, чийто адрес е посочен в застрахователната полица;
  • ниво на покритие „СТАНДАРТ ПЛЮС – се покриват покритията по „СТАНДАРТ“ със съответните нива на защита на сградата, както и Кражба чрез взлом на заключен със заключващо устройство през рамката Велосипед за надеждно трайно закрепен елемент от общите вътрешни части на сградата (парапет, специална стойка за велосипеди или друго надеждно закрепено съоръжение), заключени мазета, тавански помещения, балкони и гаражи, собственост на Застрахования и намиращи се на посочения в договора адрес.

Допълнителни защита за следните рискове:

 • Гражданска отговорност към трети лица – покриват се причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди, в резултат на притежаването и/или използването на застрахования Велосипед, за които вреди Застрахованият собственик на велосипеда отговаря съгласно българското законодателство. 
 • Покритие Злополука на велосипедиста
  • Загуба на живот в следствие на злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука;
  • Временна загуба на работоспособност в следствие на злополука;
  • Разходи за лекарства и консумативи;

   Допълнителна информация за застрахователната ни програма може да намерите в линковете по-долу:

Информационен документ за застрахователния продукт

Преддоговорна информация