Какво представлява и какво покрива застраховката?

Какво представлява и какво покрива застраховката?

Тази застраховка дава възможност на клиентите да изградят по свой начин защитата на имуществото, което искат да застраховат. Застраховката дава правото на избор на клиента да избере за каква сума да застрахова своето Жилище Заедно или поотделно с обзавеждането в него. Вие можете да застраховате както цялото жилище, така и само домашното си имущество и/ или гражданска отговорност към трети лица.

В случай, че бъде увредено или погине вашето имущество (Жилище/ Домашно имущество) в резултат на настъпване на застрахователно събитие, ние ще Ви обезщетим за съответната загуба или вреда, до размера на избрания от Вас лимит. Покрити рискове по тази застраховка са: пожар; гръм (мълния); експлозия; падане и блъскане на летателно тяло; наводнение; измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби; вятърна буря; градушка; падане на дървета, стълбове и други обекти, които не са част от увредения застрахован обект и които не са част от същия клас обекти; тежест от естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на земни маси; щети, нанесени от дим; земетресение; вандализъм. Гражданска отговорност към трети лица, каржба чрез взлом на домашното имущество и др. изброени в общите условия по полицата.