Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Пожар, земетресение, вандализъм, наводнение, измокряне вследствие на спукани ВиК или отоплителни тръби, гръм (мълния), експлозия, вятърна буря, проливен дъжд, градушка, снежна буря, свличане и срутване на земни маси, щети нанесени от дим, сблъсък или удар на превозно средство, тежест от естествено натрупване на сняг и лед и други, изброени съгласно Общите условия.

Износване, корозия, ръжда; щети причинени при необитаемост на имот за повече от 60 дни; умишлени действия на застрахования собственик или негов роднина; грешки в проектирането или строителството; кражба без да наличие на взлом;

Пари, бижута, ценности, козметика, дрехи, обувки, музикални инструменти, картини, произведения на изкуството, документи, МПС, велосипеди, вещи помещаващи се в мазета, тавани, тераси, общи помещения или оставени на открито и други, изброени съгласно Общите Условия. Не се застраховат сгради с паянтови и дървени конструкции.

Препоръчваме Ви водещи при избора на покритие да бъдат: сумата, която най-добре отговаря на пазарната стойност на жилището Ви и максимално адекватно покритие за обзавеждането му. Вие винаги можете да съобразите избора и с цената, която желаете да заплатите.

При настъпване на застрахователно събитие се изплаща еднократно обезщетение до пълния размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума, без да се прилага клаузата за под застраховане; Застраховката покрива само едно събитие за всеки покрит риск за застрахователния период. След получаване на еднократното обезщетение застрахователното покритие по съответния покрит риск се прекратява и по него Застрахователят не дължи други застрахователни обезщетения. Застрахователното покритие се възстановява автоматично до пълния размер на застрахователната сума/лимит за следващия застрахователен период, при условие, че е платена отново съответната застрахователна премия.

Не, освен ако премията не е платена за сметка на Овърдрафт.

Застрахованите лица могат да попълнят формуляр за уведомление при настъпило застрахователно събитие, който формуляр е на разположение на сайта на „ЗД Нова Инс“ ЕАД:  http//:www.novains.bg/ и да го изпратят на отдел „Обработване на застрахователни претенции”, използвайки  формата за контакт с нас в секция „Контакти“  на сайта, или да го получат и попълнят в клон на Банката, като в последствие формулярът следва да бъде изпратен по горепосочения начин или на адреса на Застрахователя.

За доказване на настъпилото събитие, при пожар трябва незабавно да уведомите пожарната, при кражба чрез взлом – полицията, които издават надлежни документи. За доказване на собствеността на вещите и предметите, които са били обект на кражба, могат да бъдат използвани касова бележка и гаранционна карта, договор за покупко-продажба, фактура, извлечение от кредитна карта или сметка.

Бихте могли да застраховате жилището на Ваш приятел или роднина и да заплащате вноските по застрахователната премия. Всички евентуални обезщетения ще бъдат изплащани на собственика на имота. Също така, може да застраховате и в полза на Банка Пиреос България АД, когато недвижимият имот е обезпечение по кредит.

Бихте могли да ни информирате писмено за Вашето решение в клон на Банка Пиреос България АД, както и при Застрахователя. Бихте могли да ни информирате за Вашето решение през формата за контакт с нас, налична на www.novains.bg , като използвате валиден имейл адрес, деклариран при сключване на застрахователната полица.