Какво е „Първи риск”?

Какво е „Първи риск”?

При настъпване на застрахователно събитие се изплаща еднократно обезщетение до пълния размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума, без да се прилага клаузата за под застраховане; Застраховката покрива само едно събитие за всеки покрит риск за застрахователния период. След получаване на еднократното обезщетение застрахователното покритие по съответния покрит риск се прекратява и по него Застрахователят не дължи други застрахователни обезщетения. Застрахователното покритие се възстановява автоматично до пълния размер на застрахователната сума/лимит за следващия застрахователен период, при условие, че е платена отново съответната застрахователна премия.