Как и къде мога да предявя иск за възстановяване на загуби щетите?

Как и къде мога да предявя иск за възстановяване на загуби щетите?

Застрахованите лица могат да попълнят формуляр за уведомление при настъпило застрахователно събитие, който формуляр е на разположение на сайта на „ЗД Нова Инс“ ЕАД:  http//:www.novains.bg/ и да го изпратят на отдел „Обработване на застрахователни претенции”, използвайки  формата за контакт с нас в секция „Контакти“  на сайта, или да го получат и попълнят в клон на Банката, като в последствие формулярът следва да бъде изпратен по горепосочения начин или на адреса на Застрахователя.