Застрахователна програма „Защита на дома“

Застрахователна програма „Защита на дома“

Застрахователна програма „Защита на дома“ за имоти на клиенти с ипотечни кредити

Интегриран продукт, който предлага застрахователна защита на клиентите на ОББ при следните рискове:

  • Пожар, земетресение, гръм (мълния), експлозия, падане и блъскане на летателно тяло, наводнение,  измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби, вятърна буря, градушка, падане на дървета, стълбове и други обекти, които не са част от увредения застрахован обект и които не са част от същия клас обекти, тежест от естествено натрупване на сняг и лед, свличане и срутване на земни маси, щети, нанесени от дим, вандализъм;
  • Допълнително покритие: Гражданска отговорност - на обезщетение по застраховката, до посочения в полицата лимит, подлежат щети, изразяващи се в увреждане на имущество на трети лица, в резултат на пожар, експлозия, наводнение, измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане.

Нива на защита в случай на застрахователно събитие:

Пакет А:

  • Застрахователната сума по част имущество е в размер на остатъка по кредита.
  • Лимит на отговорност към трети лица - 500 лв.

Пакет Б:

  • Застрахователната сума е в размер на пазарната оценка на имота към момента на отпускане на кредита.