Какъв е срокът на застрахователната полица?

Какъв е срокът на застрахователната полица?

Периодът на застрахователната полица е едногодишен, като се подновява автоматично за следващ период от една година, до погасяване на ипотечния Ви кредит, при наличие на редовни плащания на застрахователната премия.