Застрахователна програма „Пиреос нов дом“

Застрахователна програма „Пиреос нов дом“

Застраховка на имоти на клиенти с ипотечни кредити

Застрахователната програма „Пиреос нов дом“ е интегриран продукт, който предлага застрахователна защита на клиентите на Банка Пиреос при следните рискове:

  • Пожар, земетресение, наводнение, вандализъм, измокряне в следствие на спукани ВиК или отоплителни тръби, гръм (мълния), експлозия, вятърна буря, проливен дъжд, градушка, снежна буря, свличане и срутване на земни маси, щети нанесени от дим, сблъсък или удар на превозно средство, тежест от естествено натрупване на сняг и лед, действие на подпочвени води или на морски вълни и други, изброени съгласно Общите условия.

 

Нива на защита в случай на застрахователно събитие при избран:

Пакет А:

  • Застрахователната сума на имота е стойността получена, като произведение на разгърната застроена площ (РЗП в квадратни метра) по EUR 350.00 (триста и петдесет евро); или
  • 105% (сто и пет процента) от задължението по Договора за кредит (надлежно посочено в погасителния план към Договора за кредит), включващо главница, лихви и разноски към месеца на започване на всеки следващ  годишен застрахователен период по застраховката.

Пакет Б:

  • Застрахователната сума е в размер на пазарната оценка на имота към момента на отпускане на кредита.
  • Лимит на покритието „Гражданска отговорност“: 500 лева;
  • Лимит на покритието „Мултимедийна техника“:   2000 лева.