Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

За клиенти на “Банка Пиреос България” АД с ипотечни кредити.

Застрахователната премия се събира заедно с месечната вноска по ипотечния кредит.

Периодът на застрахователната полица е едногодишен, като се подновява автоматично за следващ период от една година, до погасяване на ипотечния Ви кредит.

При настъпване на застрахователно събитие се изплаща еднократно обезщетение до пълния размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума, без да се прилага клаузата за под застраховане.

Застраховката покрива само едно събитие за всеки покрит риск за застрахователния период.

След получаване на еднократното обезщетение, застрахователното покритие по съответния покрит риск се прекратява и по него Застрахователят не дължи други застрахователни обезщетения.

Застрахователното покритие се възстановява автоматично до пълния размер на застрахователната сума/ лимит за следващия застрахователен период, при условие, че е платена отново съответната застрахователна премия.

Както и всяка друга застраховка, и нашата има някои стандартни изключения, с които Вие може да се запознаете в Общите условия на застраховката, част IV. Основни изключения и част V. Допълнителни изключения. Например, Застраховката не покрива кражба без да наличие на взлом, щети причинени при необитаемост на имот за повече от 60 дни, вреди, загуби или разходи от каквото и да било естество на Движимо имущество, освен на Мултимедийна техника, при условията на т.2 от Раздел ІІ от Общите условия на застраховката.

Изключени Рискове са загуби или вреди, причинени от или в резултат на:

  • Плесен и мухъл;
  • Грешки в проектирането или строителството;
  • Овехтяване и амортизация, износване, корозия, ръжда;
  • Умишлени действия на застрахования собственик или негов роднина;
  • Какъвто и да било материал за ядрени оръжия;
  • Йонизираща радиация или замърсяване с радиоактивност от ядрено гориво или ядрени отпадъци;
  • Организирано противопоставяне с използване на оръжие, независимо дали е обявена война или не, или каквито и да е военни действия;
  • Какъвто и да било акт на тероризъм;
  • Конфискация, отчуждаване, национализация, реквизиция, принудително изземване или унищожаване или увреждане на имущество с акт на правителството de jure или de facto;
  • И други, съгласно общите условия по застраховката.