Какво е „Първи риск”?

Какво е „Първи риск”?

При настъпване на застрахователно събитие се изплаща еднократно обезщетение до пълния размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума, без да се прилага клаузата за под застраховане.

Застраховката покрива само едно събитие за всеки покрит риск за застрахователния период.

След получаване на еднократното обезщетение, застрахователното покритие по съответния покрит риск се прекратява и по него Застрахователят не дължи други застрахователни обезщетения.

Застрахователното покритие се възстановява автоматично до пълния размер на застрахователната сума/ лимит за следващия застрахователен период, при условие, че е платена отново съответната застрахователна премия.