Юридическа информация   

Юридическа информация

Правила на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори

Методика за определяне на застрахователни обезщетения при нанесени неимуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите

Приложение № 1 към Методика за определяне на застрахователни обезщетения от Застрахователна експертна комисия

Преддоговорна информация

Процедура по анализ на жалби

 

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Автомобилно застраховане:

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" при имуществени щети

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при телесни наранявания в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при смърт в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука на лицата в МПС" и застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт"

 

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Общо застраховане:

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука и заболяване"

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" и "Медицински разноски"

 

Документи при изплащане на застрaхователни обезщетения - Имуществено застраховане:

Заявление за възникнало събитие

Съвместен констативен протокол

Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

Претенция за обезщетение

Претенция заобезщетение по Комбинирана застрахователна полица "Собственици/наематели на търговски обекти и офиси" или "Имущества"

 
About BULSTRAD
ZAD "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP"
was founded on 31 July 1961. Since then the company has developed all lines of insurance and reinsurance business, such as aviation and marine, in which we have a leading position on the Bulgarian insurance market; cargo and property, motor insurance, construction-and-erection risks, personal lines and others.

In 1967, the Company registered its broking company in London, EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS (EIRB).