Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"   

21 November 2017, 12:09

Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

(Актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а ТЗ за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „Ти Би Ай България“ ЕАД)

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал.5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 30 ноември 2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5

Приложения:

Актуализирана покана за свикване на ОС на акционерите

Протокол на УС

Пълномощно образец

Одобрение одитори

Декларация чл.116а

Доклад Одитен комитет

Информация чл.224 от ТЗ

Одобрение КФН независим член на НС

Свидетелство за съдимост Гочев

Писмени материали по новата т.4 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите


More News

 
About BULSTRAD
ZAD "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP"
was founded on 31 July 1961. Since then the company has developed all lines of insurance and reinsurance business, such as aviation and marine, in which we have a leading position on the Bulgarian insurance market; cargo and property, motor insurance, construction-and-erection risks, personal lines and others.

In 1967, the Company registered its broking company in London, EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS (EIRB).