Професионални отговорности

Професионални отговорности

При някои професии законът предвижда отговорност от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Покритието, предлагано от ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск.

В зависимост от конкретната дейности на клиента ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ може да осигури покритие и за други професионални отговорности.

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ предлага следните застраховки на професионални отговорности: