Акционери

Акционери

Акционери на
ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Лого на Виена Иншурънс ГрупВиена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе/Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" е едноличен собственик на капитала на ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".