НоваИнс

НоваИнс

Уважаеми клиенти,

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ извърши реорганизация на застрахователната си дейност в Република България, като в резултат на това приключи производството по преобразуване чрез вливане на “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД (като преобразуващо се дружество) в едноличния собственик на капитала му – „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД (като приемащо дружество). Процедурата се осъществи по реда на Търговския закон и Кодекса за застраховането, като всички необходими правни и фактически действия бяха извършени, в изискуемата от закона последователност и пред компетентните органи на власт, от които бяха предоставени изискуемите разрешения и одобрения. С приключване на посоченото производство “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД се заличи като правен субект, а всички права и задължения на “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД по застрахователните правоотношения се поемат от „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

С удоволствие Ви информираме, че считано от 04 октомври 2021 година, в съответствие с приложимото право, всички застрахователни договори, сключени със “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД се прехвърлят от “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД на „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, в резултат на преобразуването чрез вливане между двете дружества (вливането). „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД става универсален правоприемник на “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД, като всички активи и пасиви, права и задължения на “Застрахователно дружество НОВА ИНС” ЕАД преминават върху „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, включително правата и задълженията по действащите застрахователни договори.

Всички сключени застрахователни договори запазват действието си при същите условия и „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД ще продължи да изпълнява задълженията си на застраховател по Вашата застраховка, съобразно условията на договора. Прехвърлянето на застраховките не засяга застрахователното покритие или възможността да се завеждат претенции.

Какво означава това?

  • Вашето застрахователно покритие вече се предоставя от „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД;
  • Не е необходимо да предприемате каквито и да е действия в отговор на настоящото уведомление – промяната в застрахователя не засяга по никакъв начин условията по Вашата застраховка, като същият екип ще продължи да осигурява експертни услуги по застраховката Ви.

 

Данните за контакт са следните:

Гр.София, п.к. 1000, пл.“Позитано“ № 5

Tel. +359 2 985 61 22

Cell +359 889 584 002

nova@bulstrad.bg

 

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ще продължи да предоставя висококачествени услуги, решения и опит като европейски лидер в застраховането.