Eлектронно оборудване

Eлектронно оборудване

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" застрахова електронно оборудване, което се използва за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития, като:

  • Действия на човека — небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж.
  • Пожар — всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития.
  • Вода — изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия.
  • Природни бедствия.
  • Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

В обхвата на покритието се включват:

  • Стационарно оборудване в мястото на застраховката.
  • Мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници — Република България, Европа, друг континент или целия свят.

Застраховката може да се разшири с включване на покритие и за:

  • Носители на данни (включително запаметената върху тях информация) при увреждане или унищожаване от изброените по-горе събития по начин, който прави невъзможно машинното четене от тях или съхраняването на информация върху тях, а също така и при кражба чрез взлом или грабеж.
  • Допълнителни разходи, направени за безпрепятствено продължаване на дейността в случай на възникнало застрахователно събитие с техниката, в това число за външно оборудване, промяна на обичайните работни процедури, наемане на допълнителен персонал, външни услуги и други подобни.

ИДЗП Електронно оборудване