Отговорност в проектирането и строителството

Отговорност в проектирането и строителството

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема да обезпечи отговорността на Застрахования по писмени претенции, направени в срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноски, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения.

Покриват се исковете, свързани с професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ и всички негови работници/служители по договор.

ИДЗП Професионална отговорност в проектирането и строителството