Бонус Дом +

Бонус Дом +

Застраховката е предназначена за комплексно обслужване интересите на граждани по отношение осигуряването на застрахователна защита за:

1. Недвижимо имущество – жилище (апартамент, самостоятелна къща или част от нея), тавани, мазета в сградата, в която е разположено жилището. При сгради в етажна съсобственост се включва и дела на собственика в общите части на сградата в съответствие с акт за собственост.

2. Движимо имущество, находящо се в жилището.

3. Соларна инсталация за производството на топла вода или електрическа енергия, монтирана на покрива на жилището, където се намира застрахованото жилище и предназначена за собствени нужди на Застрахования.

4. Произтичащите от застрахованите имущества отговорности.

5. Злополука на членовете на семейството/ домакинството.

6. Гражданска отговорност за вреди, причинени от домашен любимец и злополука на домашен любимец.

Застрахователната сума на недвижимото имущество се формира на база възстановителна стойност на квадратен метър в зависимост от населеното място.

 

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага възможност от комбиниране на голям брой рискове, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество на застрахования:

Клауза А „Пожар и други опасности”

Покритите по тази клауза рискове са:

 • пожар;  
 • последиците от гасенето на пожара, независимо дали щетите са причинени при гасене на пожар в застрахованото или в друго съседно жилище;
 • експлозия;
 • имплозия
 • удар от мълния;
 • природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия;
 • свличане или срутване на земни пластове.
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
 • измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация (включително от забравени отворени кранове);
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • ударна свръхзвукова вълна;
 • допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие в размер до 2% от общата застрахователна сума на застрахованите имущества, но не повече от 10 000 лева;
 • допълнителни разходи, извършени от Застрахования за разкриване и закриване на инсталациите във връзка с настъпилото събитие от „измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации“ се покриват с лимит до 500 лева за срока на застраховката.

Клауза Б „Наводнение”

 • Наводнение;
 • Подпочвени води;
 • Морски вълни.

Клауза В „Земетресение”

Клауза Г „Кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж”

Клауза Д „Гражданска отговорност към трети лица”

Клауза Е „Наем за алтернативно настаняване”

Клауза Ж „Злополука на член от семейството/ домакинството”

Клауза И „Загуба на доход от наем“

Клауза Й „Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди“

Клауза М „Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж“

Клауза Н „Други разходи”

 • Разходи за отключване на брава с лимити по 150 лв.
 • Разходи за издаване на документи с лимити по 150 лв.

Клауза О „Гражданска отговорност за вреди, причинени от домашен любимец и злополука на домашен любимец“

 

По застраховката не се прилага самоучастие.

 

Годишната застрахователна премия е платима еднократно или на четири равни разсрочени вноски, без завишение на оферираните от нас застрахователни премии.

 

Сключването на застраховката е максимално облекчено, без попълване на Въпросник и извършване на предварителен оглед.

 

ИДЗП Бонус дом +