Гражданска отговорност към трети лица

Гражданска отговорност към трети лица

По условията на тази застраховка ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ се задължава да покрие в рамките на договорените лимити на отговорност всички суми, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ / юридическо лице/  бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската му отговорност при и по повод на осъществяване на дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ/неговите служители  и които са настъпили през срока на действие на застраховката, и в рамките на територията на валидност на полицата.

Вредите на трети лица включват:

  • пълна или частична загуба /с изключение на кражба / или повреда на имущество;
  • смърт, трайна и временна неработоспособност вследствие на злополука,

настъпили на територията на валидност на тази полица при или по повод осъществяване на дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Покриват се и  пропуснатите ползи вследствие непозволено увреждане, лихвите за забава, считано от датата на уведомяването на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпилото застрахователно събитие и присъдените разноски по делата, водени срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е бил привлечен в процеса.
Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Обща гражданска отговорност към трети лица