Селскостопански животни

Селскостопански животни

Полицата е предназначена за застраховка на селскостопански животни по видове и групи, птици, риба и кошери с пчелни семейства.

По условията на застраховката се покриват по-долу изброените рискове, като застраховката може да се сключи за всеки един риск поотделно или в комбинация между тях:

  • „Пожар и природни бедствия”
  • „Злополука“
  • „Заразни заболявания”
  • „Незаразни заболявания”

 

ИДЗП Селскостопански животни