Помощ при пътуване – Булстрад Травъл Пакет

Помощ при пътуване – Булстрад Травъл Пакет

Застраховки „Помощ при пътуване” осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престоя ни в чужбина.

БУЛСТРАД ТРАВЪЛ ПАКЕТ

Застраховка за български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина, за направените от тях в спешни случаи и пo медицинско предписание, разноски при ЗЛОПОЛУКА u ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Предназначена е за застраховане на:

 • Туристи
 •  Лица, заминаващи на работа в чужбина
 •  Учащи в чужбина - Деца, ученици и студенти на възраст до 26 г.

Застраховката може да се сключи за срок от един ден до една година, като е възможен и избор на Пакети „Мултитрип”, за многократни пътувания в чужбина в рамките на една година.

Валидна е за чужбина:

 • за Европа
 • за Цял свят, без САЩ и Канада
 • за Цял свят, включително САЩ и Канада

Застрахователят осигурява помощ на Застрахования посредством компанията Глобал Сървисиз България АД /GLOBAL SERVICES BULGARIA JSC/ след контакт на тел. +359 2 8197 197. Обслужването е на български и английски език.

Застрахователни покрития

Основно покритие:

 • Медицински разноски при пътуване в чужбина
 • Медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски
 • Разноските за болнично лечение дo 15 дни
 • Разходи за медицински транспорт u репатриране
 • Репатриране на тленни останки - Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  е дo размера на избрания от клиента застрахователен лимит.
 • Спешно зъболечение – разноски до 350 евро.

Възможност за допълнителни покрития за:

 • Правна помощ - разноски за адвокатска защита до 1500 евро, в случай че Застрахованият бъде подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност (срещу него бъде заведен граждански иск), съгласно Гражданското законодателство, което е в сила в страната, в която той пътува/пребивава, във връзка с щети, нанесени от него на трето лице, или неумишлено нарушение, в ситуации, свързани с частния му живот като обикновен гражданин.
 • Обща гражданска отговорност към трети лица - Застрахователят ще покрие суми, които Застрахованият бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската му отговорност.
 • Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването - Застрахователят ще възстанови документално доказаните разходи, настъпили във връзка с отмяна, прекъсване или удължаване на пътуване, както и забава или отмяна на редовен полет или изпускане на свързващ редовен полет, които не подлежат на възстановяване на друго основание.
 • Забавяне, повреда, загуба или кражба на багаж и документи
 • Злополука за чужбина
  • трайно намалена работоспособност
  • смърт в резултат на злополука.
 • Семейство – Застрахователя предоставя покритие за:
  • Посещение и престой на лице (съпруг/а, роднина или близък), посочено от Застрахования - в случай че последният е хоспитализиран за повече от 7 (седем) последователни дни поради злополука или акутно заболяване при пътуване в чужбина
  • Разходи по престоя и транспортирането на деца, придружаващи Застрахования при пътуване в чужбина - в случай на хоспитализация или смърт на Застрахования, в резултат на злополука или внезапно заболяване
  • Разходи по престоя и транспортирането на лице, придружаващо застрахования по време на пътуване в чужбина - в случай на хоспитализация на Застрахования, в резултат на злополука или внезапно заболяване, Асистиращата компания ще организира и покрие разходите за настаняване, храна и обратно пътуване за едно лице, придружаващо Застрахования.
 • Разходи по издирване и спасяване - Застрахователят покрива и възстановява разходи за издирване и спасяване на Застрахования в планински местности или водни басейни, включително извършени от специализирани спасителни служби.
 • Допълнителни асистанс услуги – при избор на тази клауза застраховтелят предоставя покритие при необходимост от:
  • Доставка на лекарствени средства и медикаменти, които не могат да се набавят на място;
  • Заемане на парични средства - Асистиращата компания ще заеме или гарантира плащането на сума от името на Застрахования, за да покрие неотложни разходи в спешна ситуация, при която същият е претърпял загуба или кражба, за която са уведомени съответните власти;
  • Предоставяне на спешна информация - при настъпване на неочаквано събитие, което е извън контрола на Застрахования и ако следствие на същото е необходимо отлагане или промяна в дестинацията на пътуване на Застрахования, Асистиращата компания ще осигури, по искане на Застрахованото лице, предоставяне на необходимата информация до определено лице или институция;
  • Асистанс при необходимост от удължаване на пътуването на Застрахования - в случай, че здравословното състояние на Застрахования не изисква хоспитализиране, първоначално предвиденият срок на пътуването е изтекъл и Асистиращата компания не е в състояние да извърши транспортиране по причини, които не зависят от нея, Асистиращата компания ще организира и покрие разходите за настаняване и храна на Застрахования;
  • Възобновяване на пътуването на Застрахования - Асистиращата компания, ще организира и покрие разходите по транспортиране на Застрахования, заедно със застрахованите членове на семейството му, които го придружават, от мястото на неговата хоспитализация до следващия етап на прекъснатото пътуване;
  • Удължаване на застрахователното покритие при спешни случаи - по искане на Застрахования, отправено към Асистиращата компания, Застрахователният период може да бъде удължен, без да е необходимо плащане на допълнителна премия, но за не повече от 48 (четиридесет и осем) часа, поради природни бедствия и/или събитие извън контрола на Застрахования.
  • Застрахователната сума е по избор на клиента - 5 000 евро, 10 000 евро, 15 000 евро, 20 000 евро, 30 000 евро, 50 000 евро, 75 000 евро или 100 000 евро. 

Застрахователно обезщетение за всички видове застраховки се изплаща по следния начин:

При настъпване на злополука или внезапно заболяване, или друго събитие покрито съгласно условията на застрахователния договор, застрахованият трябва да се обади на Асистанс компанията, на посочения в полицата телефон - +359 2 8197 197, която го насочва към лечебно заведение и поема направените разходи, както и осигурява друго необходимо съдействие във връзка с покритието по застрахователния договор. Застрахованият не заплаща за направените  прегледи и др. Ако, във връзка със събитието, застрахованият заплати някакви суми, то същите ще му бъдат възстановени от Застрахователя, срещу представяне на съответния документ.

Изплаща се застрахователно обезщетение до размера на застрахователната сума/лимит, посочен в полицата.

ИДЗП Застраховка помощ при пътуване в чужбина