Булстрад Бонус Дом

Булстрад Бонус Дом

За повечето хора купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната инвестиция, направена през живота им, и тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни. За да осигури най-пълна защита за имуществото на своите клиенти, ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага Комбинирана застрахователна полица БУЛСТРАД БОНУС ДОМ:

По условията на застраховката могат да се застраховат:

 • Апартаменти
 • Къщи
 • Други постройки, намиращи се на същия адрес (ако това е писмено договорено)

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага комбиниране на голям брой рискове, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество на застрахования:

 • Клауза А:

1. Пожар;

2. Последици от гасенето на пожара, независимо дали щетите са причинени при гасене на пожар в застрахованото или в друго съседно жилище;

3. Експлозия;

4. Удар от мълния;

5. Природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия;

6. Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове);

7. Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

8. Удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;

9. Допълнителни разходи:

9.1 Допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за разчистване и хонорари на експерти) в размер до 2% (два процента) от общата застрахователна сума на застрахованите имущества, но не повече от 10 000 (десет хиляди) лева.

9.2 Допълнителни разходи, извършени от Застрахования за разкриване и закриване на инсталациите във връзка с настъпило събитие от "Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации" се покриват с лимит до 300 лева за срока на застраховката.

 • Клауза Б:

Наводнение

 • Клауза В:

Земетресение

 • Клауза Г:

Кражба чрез взлом и грабеж

 • Клауза Д:

Гражданска отговорност към трети лица

 • Клауза Е:

Наем за алтернативно настаняване

 • Клауза Ж: 

Злополука на член от семейството / домакинството

 • Клауза И:

Загуба на доход от наем

 • Клауза Й: 

Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди

 • Клауза К: 

Кражба, извършена чрез използване на технически средства 

 • Клауза Л: 

Тежест от естествено натрупване на сняг и лед

 • Клауза М: 

Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж

 

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предоставя възможност на своите клиенти да сключат застраховката при един от следните седем разработени варианти с различни застрахователни суми, или при друг вариант, в зависимост от конкретното желание на Застрахования.

Покрити рискове на застраховка Булстрад бонус дом

 

 

Годишната застрахователна премия е платима еднократно или на четири равни разсрочени вноски, без завишение на оферираните от нас застрахователни премии.

Сключване на застраховката е максимално облекчено, без извършване на предварителен оглед.

ИДЗП Бонус дом