Уведомление за поверителност за потребители на мобилно приложение Bulstrad Ready

Уведомление за поверителност за потребители на мобилно приложение Bulstrad Ready

Как използваме Вашите лични данни:

С настоящото ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ („Булстрад“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени от Дружеството. Булстрад обработва Ваши данни с оглед сключването и изпълнението на застрахователни договори, администриране на предявени претенции, Ваши запитвания, жалби, искания или за други легитимни цели

Какви Ваши лични данни обработваме:

Личните данни, които обикновено се обработват от Дружеството, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • ЕГН; ЛНЧ, дата на раждане;
 • Контакти: електронна поща, адрес, телефон и други;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка; данъчна, финансова и друга информация;
 • Информация, необходима с оглед предмета и начина на сключване на застрахователния договор, и/или предмета и начина на предявяване на претенция – трудов стаж, професионален опит, собственост, геолокация, IР адрес и други;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Булстрад за идентификация;
 • Здравни данни: информация относно Вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи);
 • Данни, предоставяни от Вас – например при Ваши искания, жалби или други запитвания;
 • Запис на телефонни разговори, провеждани при обаждане от и на наша телефонна централа;
 •  Видеоизображения от охранителните камери, поставени в сградите на Дружеството.

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни:

Обработването на Вашите данни е необходимо:

 • За предприемане на стъпки по сключване и/или за изпълнение на застрахователен договор, в т.ч. и администриране на предявени претенции;
 • В изпълнение на законово задължение – така например за предоставяне на информация на регулаторни органи (КФН, КЗЛД, КЗП и др.), на съд или разследващи органи, на държавни институции, организации, на физически и юридически лица. Законовите ни задължения са предвидени в различни нормативни актове;
 • На основание легитимния интерес на Дружеството – например при осъществяване на видеонаблюдение, за повишаване качеството на предлаганото обслужване, сключване на групови застраховки, анализ на портфейла, за предотвратяване на застрахователни измами и др.;
 • Булстрад може да обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на предложение и сключване за застрахователен договор – въз основа на действащото законодателство и Кодекса за застраховане;
 • Булстрад може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция – за установяване, упражняване или защита на законови претенции.

 

За какви цели ще използваме Вашите лични данни:

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на:

 • Изготвяне на анализ на индивидуални потребности от застрахователни продукти;
 • Изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
 • Администриране на застрахователното правоотношение;
 • Плащане на застрахователната премия;
 • Обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щети;
 • Презастраховане на рисковете;
 • Обработване и отговор на искания, жалби или други запитвания към Булстрад;
 • Подобряване качеството на обслужването и повишаване нивото на предоставяните услуги;
 • Защита на легитимния интерес на Булстрад;
 • Предотвратяване на застрахователни измами;
 • Анализ и оценка на риска;
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и корупционни практики;
 • За статистически и аналитични цели на Дружеството;
 • За превенция и контрол на нарушения, като и за опазване собствеността на Дружеството и прилежащите му територии;
 • Други цели.

 

Профилиране

При изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификата на конкретния вид застраховка, Булстрад може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери.

 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни:

Булстрад зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Само при наличие на основателна причина и при спазване на императивните разпоредби на нормативната уредба е възможно Булстрад да разкрие Ваши лични данни:

 • При използването на услуги, свързани с посочените цели, както и за осигуряване на техническа и оперативна поддръжка на дейността и информационните си системи е възможно Булстрад да разкрие лични данни на доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати и др.);
 • При изпълнение на задълженията си по определени застраховки е възможно Булстрад да разкрие лични данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на Булстрад, на и извън територията на Република България;
 • В изпълнение на законовите си права и/или задължения Булстрад може да разкрие лични данни на държавни, надзорни, контролни, общински, съдебни и разследващи органи, на външни одитори, на причинителя на вредата или неговия застраховател, други отговорни лица, частни съдебни изпълнители,пощенски оператори и др;
 • При спазване на приложимото българско и европейско законодателство Булстрад може да разкрие данни на други дружества в групата на „Виена Иншурънс Груп“;
 • В изпълнение на законовото си задължение да осигури покритие на застрахователния си портфейл, Булстрад може да разкрие данни на презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители;
 • Булстрад работи с широка мрежа от застрахователни посредници, за да може да предостави услуги близо до Вас. За целта лични данни могат да бъдат споделяни на застрахователни посредници.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни:

Булстрад съхранява отделните документи, както следва:

 • Застрахователните договори и документи, които са съществена част от него (предложение за сключване на застрахователен договор, полица, анекси и др.) – максимален срок от 10 години, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Документи относно заявление за застрахователна претенция – максимален срок от 10 години, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Искания, жалби или други запитвания – 5 години;
 • Неприети предложения за сключване на застрахователен договор (оферти) – 5 години;
 • Записи на телефонни разговори провеждани при обаждане от и на наша телефонна централа – 1 година;
 • Записи доказващи запознаване, приемане, съгласие и декларирани обстоятелства при сключване на застрахователен договор, чрез онлайн платформа- максимален срок от 10 години, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Записи от системи за видеонаблюдение, монтирани в офисите на Дружеството - максимален срок от 60 дни. За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които обработваме, можете да се обърнете към Булстрад.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни:

При спазване на нормативната уредба Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Булстрад:

 1. Да получите достъп до Вашите личните данни и да получите копие от тях;
 2. При непълнота или неточност на данните, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за упражняване правата на субектите на личните данни на Булстрад на нашия уебсайт (www.bulstrad.bg), както и във всеки наш офис в страната. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

 

Как да се свържете с нас: 

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, пл. „Позитано“ 5, ел. поща: public@bulstrad.bg. Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на телефон: 02/9856624 или на ел. поща: dpo-bulstrad@bulstrad.bg

Допълнителна информация за това как обработваме Вашите лични данни и какви са Вашите права ще получите на електронната страница на Дружеството: www.bulstrad.bg