VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria Contact Center Bulgaria TBI Asset management TBI Invest ПОК Доверие

Акценти

CALL CENTER
0800 11 111
Bulstrad

Новини

Уведомление по чл. 4 ЗПЗФИ, във връзка с чл. 100ш, ал.1, т.4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 27 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

18 май 2015 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На основание и в изпълнение на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), във връзка с чл. 100ш, ал.1, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 27 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР ЗА ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА

29 април 2015 По данни на КФН за месец февруари 2015 година приходите на застрахователните компании се увеличават с 8,1% спрямо същия месец на 2014 година. Този ръст се дължи на застрахователните компании от животозастраховането. Съобразно спецификата на българския застрахователен пазар и застрахователните събития през 2014 довели до загуби в...

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

17 април 2015 Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20...
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ