Виена Иншурънс Груп: силно представяне със запазване на двуцифрения ръст на премиите

Виена Иншурънс Груп: силно представяне със запазване на двуцифрения ръст на премиите

Виена Иншурънс Груп: силно представяне със запазване на двуцифрения ръст на премиите

Виена Иншурънс Груп (VIG) отчита увеличение на брутните записани премии (1,1 млрд. евро или ръст от +11,4%) за първите девет месеца на 2023 г. Коефициентът на платежоспособност на Групата остава на много високо ниво от 303,8%

„Геополитическите и икономическите условия остават сложни. Независимо от това, VIG демонстрира особено положително развитие и за пореден път показва, че е добре позиционирана по отношение на дейността и капитализацията. Също така следваме заложения курс при резултатите преди облагане и очакваме печалбите за 2023 г. да бъдат в горната граница на целевия диапазон“, посочва Хартвиг Льогер, генерален директор и председател на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп.

 
Брутни вписани премии над 10 млд. евро

През първите три тримесечия на 2023 г. VIG генерира общ премиен обем от 10 619 млн. евро, което представлява ръст от 11,4% на годишна база. Значително увеличение на премиите се наблюдава във всички сегменти. Премийният обем в Австрия възлиза на 3361 млн. евро (+2,3%), а в Чехия – на 1769 млн. евро (+9,2%). И в двете страни увеличението се дължи основно на застраховките на имущество и злополука и здравното застраховане. Полша отчита двуцифрен ръст с премиен обем от 1150 млн. евро (+16%) – благодарение на особено добрите резултати при линиите Каско, "Друго имущество и злополука"  и животозастраховането с еднократни премии. Сегментът на Разширения регион на ЦИЕ (Албания, Прибалтийските държави, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Косово, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна) постига обем на премиите в размер на 2994 млн. евро (+11,3%). Сред факторите за това са силните резултати в Унгария (+122,5 млн. евро) и Прибалтийските държави (+62,9 млн. евро), както и солидното представяне на Каско застраховките в Румъния (53 млн. евро). Сегментът на Специалните пазари (Германия, Грузия, Лихтенщайн, Турция) генерира премии в размер на 769 млн. евро (+42,1%),  като увеличението се дължи предимно на Турция в сферата на животозастраховането, автомобилното застраховане и продуктите за имущество и злополука.

 
Коефициент на платежоспособност от 303,8%

Коефициентът на платежоспособност на Групата към края на третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 303,8% (с включени преходни мерки), като нараства спрямо нивото от 282% от първата половина на 2023 г. Това подчертава устойчиво силната капиталова позиция на VIG, която наскоро бе потвърдена и от рейтинга А+ със стабилна перспектива на рейтинговата агенция Standard & Poor’s (S&P). Съгласно S&P, в края на 2022 г. и в края на първата половина на 2023 г. VIG поддържа силна капиталова позиция над ниво „AAA“.

 
Перспективи

Прогнозите за растеж на ключовите пазари на VIG в региона на ЦИЕ остават над средните за ЕС. Компаниите от VIG отчитат добро представяне въпреки по-слабите икономически условия като цяло и екстремните метеорологични явления в някои локации. Във VIG има увереност, че Групата ще постигне печалба преди данъци за цялата 2023 г. в горната част на диапазона от 700 – 750 млн. евро.

 
Информация за отчитането

От 1 януари 2023 г. Виена Иншурънс Груп изготвя своите отчети съгласно новите счетоводни стандарти МСФО 17 (Застрахователни договори) и МСФО 9 (Финансови инструменти). Брутните вписани премии не са част от задължителното отчитане съгласно МСФО, но продължават да бъдат представяни.

Vienna Insurance Group (VIG) е водещата застрахователна група в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Близо 29 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 28 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката фондова борса от 2008 г. и на фондовата борса в Будапеща от 2022 г. Групата има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

 
Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.