Уведомления за поверителност във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Уведомления за поверителност във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Общо уведомление за поверителност

Общо уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност при сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор

Уведомление за поверителност при уреждане на претенции по застрахователни договори

 

Правила за поверителност при продажби и уреждане на претенции по застрахователни договори

Правила за поверителност при продажби и уреждане на претенции по застрахователни договори

Приложение № 1 - Уведомление за поверителност при сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор

Приложение № 2 - Уведомление за поверителност при уреждане на претенции по застрахователни договори

 

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни на „ЗД Нова Инс“ ЕАД

Приложения: Искания за упражняване правата на субектите на данни.
Субектът на данни може да упражни правата си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 чрез попълване на съответното искане за упражняванеправата на субектите на данни, както следва:

Искане за упражняване правото на достъп до лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на коригиране на лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на преносимост на лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на изтриване на лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на ограничаване обработването на лични данни (образец).

Искане за упражнявне правото на възражение (образец).

Искане на информация относно получателите на лични данни в случай на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването (образец).