Виена Иншурънс Груп бележи отлични резултати през първите девет месеца на 2019 г.

Виена Иншурънс Груп бележи отлични резултати през първите девет месеца на 2019 г.

Виена Иншурънс Груп бележи отлични резултати през първите девет месеца на 2019 г.

Нетната печалба нараства с 9,5%, a доходът на акция достига 2,36 евро

  • Премиите нарастват с 6,7%, до 7,9 млрд. евро
  • Печалбата (преди облагане) се увеличава с 6,8%, до 376 млн. евро
  • Комбинираният коефициент от 96,4% е на същото ниво от предходната година

Виена Иншурънс Груп продължава да бележи ръст през първите девет месеца на 2019 г. Значителното увеличение на премиите и печалбата (преди облагане) спрямо същия период от миналата година ясно очертават непрекъснатата възходяща тенденция за 2019 г. Комбинираният коефициент от 96,4% остава близко до нивото за същия период от предходната година (96.3%).“Нашите ключови показатели за текущата 2019 г. показват непрекъснато подобрение през тези девет месеца и затвърждават тенденцията на растеж, която поддържаме от 2016 г. насам. Имаме силна увереност в постигането на планираните цели за 2019 г. за премиен обем от 9,9 млрд. евро и печалба (преди облагане) в размер от 500 до 520 млн. евро“, Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп, отбеляза с удовлетворение във връзка с резултатите от третото тримесечие на 2019 г.

Ръст на премиите при всички продуктови линии

Общият премиен обем се e увеличил с 6,7%, до 7 851 млн. евро през първите девет месеца на 2019 г. Ръст на премиите бележат всички продуктови линии. ВИГ успява да постигне двуцифрено увеличение в сектора на здравното застраховане (+ 11,2%) и при друго имуществено застраховане (+ 10,1%). Най-голям принос за този ръст имат пазарните сегменти в Полша (+ 165 млн. евро), Австрия (+ 110 млн. евро) и прибалтийските страни (+ 91 млн. евро). Пазарите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) допринасят с малко над 9% към ръста на премиите, или приблизително с 5% след корекция за първоначална консолидация (Полша, прибалтийските страни, Босна и Херцеговина).

Печалбата (преди облагане) е положителна при всички пазарни сегменти по държави

Печалбата (преди облагане) възлиза на 376,2 млн. евро, което представлява увеличение с 6,8% спрямо същия период през 2018 г. Печалбата във всички пазарни сегменти по държави е положителна, като най-голямо увеличение на печалбата се постига в Полша, Австрия и България.

Печалбата на Групата след данъчно облагане и отчитане на неконтролиращи участия (нетната печална) нараства с 9,5%, до 226,5 млн. евро.

Комбинираният коефициент остава стабилен
Комбинираният коефициент от 96,4% надвишава слабо с 0,1 процентни пункта нивото от предходната година (96,3%), в резултат на метеорологични събития. В България, прибалтийските страни и останалите сегменти от региона на ЦИЕ се отчита значително подобрение на комбинирания коефициент в общото застраховане. Намалението на коефициента е главно в резултат на предприети мерки в автомобилното застраховане в Украйна и Сърбия и в сектора на друго имуществено застраховане в Хърватия. Независимо от значителното подобрение на комбинирания коефициент в Румъния (- 3,1 процентни пункта) в във връзка с дейността в автомобилното застраховане, нивото му в този сегмент остава над 100%.

Други важни финансови показатели
Финансовият резултат, включително резултатът от компании с консолидиран собствен капитал, възлиза на 627 млн. евро за първите девет месеца на 2019 г., което представлява намаление с 21,2% спрямо предходната година. Това свиване на финансовия резултат на годишна база е главно в следствие на спад в реализираната печалба от инвестиции и еднократни постъпления от продажба на инвестиции в недвижими имоти през 2018 г. Доходите на акция (на годишна база) възлизат на 2,36 евро.

Инвестициите на Групата, включително пари и парични еквиваленти, са в размер на 35,8 млрд. евро към 30 септември 2019 г. Това намаление от 4,8% спрямо 31 декември 2018 г. е в следствие на промяна при консолидацията във връзка с нестопански предприятия, в сила от 1 август 2019 г.

 

Консолидиран отчет за доходите (МСФО)

(в млн. евро) 9M 2019 9M 2018 +/- %
Брутни записани премии 7 851,2 7 357,5 6,7
Нетни спечелени премии 6 925,9 6 518,1 6,3
Финансов резултат, вкл. компании с консол. собст. капитал 627,0 795,9 -21,2
Други доходи 134,1 83,3 61,0
Разходи за щети и застрахователни услуги -5 368,4 -5 195,6 3,3
Аквизиционни и административни разходи -1 689,4 -1 600,6 5,5
Други разходи -253,1 -248,7 1,8
Печалба преди облагане с данъци 376,2 352,3 6,8
Данъци -80,7 -76,9 5,1
Печалба за периода 295,4 275,5 7,2
Неконтролиращи участия -68,9 -68,6 0,5
Нетна печалба след неконтролиращи участия 226,5 206,9 9,5
Доходи на акция в евро (на годишна база) 2,36 2,07 14,0
Комбиниран коефициент (нето в %) 96,4 96,3 0,1пп

 

(в млн. евро)

9M 2019

9M 2018

+/- %

Брутни записани премии

7 851,2

7 357,5

6,7

Нетни спечелени премии

6 925,9

6 518,1

6,3

Финансов резултат, вкл. компании с консол. собст. капитал

627,0

795,9

-21,2

Други доходи

134,1

83,3

61,0

Разходи за щети и застрахователни услуги

-5 368,4

-5 195,6

3,3

Аквизиционни и административни разходи

-1 689,4

-1 600,6

5,5

Други разходи

-253,1

-248,7

1,8

Печалба преди облагане с данъци

376,2

352,3

6,8

Данъци

-80,7

-76,9

5,1

Печалба за периода

295,4

275,5

7,2

Неконтролиращи участия

-68,9

-68,6

0,5

Нетна печалба след неконтролиращи участия

226,5

206,9

9,5

Доходи на акция в евро (на годишна база)

2,36

2,07

14,0

Комбиниран коефициент (нетно в %)

96,4

96,3

0,1пп

       

 

Отчет по сегменти (МСФО)

в млн. Евро Австрия Чехия Словакия
9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Брутни записани премии – Общо 3 106,2 2 996,4 3,7 1 308,5 1 274,4 2,7 599,3 591,7 1,3
Печалба преди облагане 141,8 130,2 8,9 122,3 123,8 -1,3 33,0 31,8 3,7
Комбиниран коефициент
(нето в %)
94,1 94,9 -0,8пп 94,8 93,6 1,1пп 98,1 97,6 0,5пп

 

в млн. Евро Полша Румъния Прибалтика
9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Брутни записани премии – Общо 834,1 668,7 24,7 342,1 392,9 -12,9 370,6 279,2 32,7
Печалба преди облагане 35,5 23,5 50,9 3,0 -72,2 непр. 5,9 3,1 92,5
Комбиниран коефициент
(нето в %)
95,3 93,5 1,8пп 103,4 106,4 -3,1пп 97,4 99,8 -2,4пп

 

в млн. Евро Унгария България Турция/Грузия
9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Брутни записани премии – Общо 204,5 191,1 7,0 172,6 129,6 33,2 161,7 149,1 8,4
Печалба преди облагане 6,5 4,7 39,9 12,8 7,0 83,3 7,4 4,9 49,9
Комбиниран коефициент
(нето в %)
98,0 98,9 -0,9пп 95,3 97,8 -2,4пп 102,2 100,8 1,4пп

 

в млн. Евро Останалите пазари в ЦИЕ Други пазари Централни функции
9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Брутни записани премии – Общо 336,1 284,6 18,1 228,2 232,7 -1,9 1 247,2 1 168,1 6,8
Печалба преди облагане 21,7 20,0 8,8 20,4 20,1 1,2 -35,0 55,5 непр.
Комбиниран коефициент
(нето в %)
93,4 95,6 -2,2пп 80,9 80,6 0,3пп     -

 

в млн. Евро Консолидация Общо
9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Брутни записани премии – Общо -1 060, -1,001,2 5,9 7 851,2 7 357,5 6,7
Печалба преди облагане 0,9 -0,1 непр. 376,2 352,3 6,8
Комбиниран коефициент
(нето в %)
    - 96,4 96,3 0,1пп
Нетна печалба след неконтролиращи участия - 226,5 206,9 9,5

 

Възможни са разлики в изчисленията в резултат на автоматично сумиране на закръглени суми и проценти.

Информация относно отчитането
В резултат на изменение в правилата и стандартите за сегмент „основен пазар“ на Виенската фондова борса, ВИГ е въвела промяна в отчитането. По отношение на годишните и шестмесечните финансови отчети няма никакви промени. Изготвянето на междинни доклади в съответствие с МСС 34 за първото и третото тримесечие вече е прекратено от началото на 2019 г. Данните на тримесечна база за нетните активи, финансовата позиция и оперативните резултати за първото и третото тримесечие са изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Новини относно връзки с инвеститорите, както и представяне на резултатите са достъпни на адрес: www.vig.com/events.

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е водещ специалист в застраховането в Австрия и Централна и Източна Европа. Групата обхваща близо 50 компании от 25 страни и може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. ВИГ има зад гърба си почти 200 години опит в застрахователния бизнес. Със своите повече от 25 000 служители, Виена Иншурънс Груп е безспорен лидер на основните си пазари в Австрия и ЦИЕ. По този начин компанията има отлични шансове да извлече най-доброто от дългосрочните възможности за растеж в регион с население от 180 милиона. Виена Иншурънс Груп, която е регистрирана на борсата, е с най-висок рейтинг в АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса. Нейните акции се търгуват и на фондовата борса в Прага.

Уточнение
Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.