Виена Иншурънс Груп отчита двуцифрен ръст на премиите през първото тримесечие на 2023 г.

Виена Иншурънс Груп отчита двуцифрен ръст на премиите през първото тримесечие на 2023 г.

Виена Иншурънс Груп отчита двуцифрен ръст на премиите през първото тримесечие на 2023 г.

 

Виена Иншурънс Груп отчита двуцифрен ръст на премиите през първото тримесечие на 2023 г.
Коефициентът на платежоспособност на Групата от 284% е отличен
Виена Иншурънс Груп (VIG) следва тенденция на растеж през първите три месеца на 2023 г. Записаните премии съгласно МСФО 4 в размер на 3 871 млн. евро са нараснали с 12,1% спрямо същия период от миналата година. Въпреки множеството икономически и геополитически фактори на несигурност, VIG запазва предпазлив оптимизъм и продължава да се стреми към положително оперативно представяне през 2023 година като цяло.

Ръст на премиите във всички сегменти

През първото тримесечие на годината VIG Group е генерирала общ обем на премиите от 3 871 млн. евро, което възлиза на ръст от 12,1% спрямо същия период от миналата година. Увеличението се дължи както на особено доброто развитие на дейността на пазарите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), така и на първоначалната консолидация на компаниите придобити от Aegon Group в Унгария и Турция. Дори без отчитане на тази първоначална консолидация, ръстът на премиите възлиза на 7,1%. Ръст бележат всички пазарни сегменти на VIG (Австрия, Чехия, Полша, „Разширен регион на ЦИЕ“, „Специални пазари“ и „Функции на Групата“).

Стабилното увеличение на премиите от 2,1% в Австрия до размер от 1 400 млн. евро и 7,1% в Чехия до 624 млн. евро се дължи основно на нарастване при застраховките на имущество и злополука и здравното застраховане. В Полша фактори за ръста са застраховките „Каско“, за имущество и злополука, както и застраховките „Живот“ с еднократна премия, като този пазар отчита ръст от 14.6% до размер от 386 млн. евро. В сегмента „Разширен регион на ЦИЕ“ (Албания вкл. Косово, Прибалтийските държави, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Украйна и Унгария) премиите се увеличават със 16,5% до 1 038 млн. евро, което отчасти се дължи на трите Прибалтийски държави, както и на първоначалната консолидация на придобитата унгарска компания на Aegon. Премийният ръст от 85,1% до размер от 282 млн. евро в сегмента „Специални пазари“ (Германия, Лихтенщайн, Грузия и Турция) е почти изцяло свързан с пазара в Турция, както в резултат на първоначалната консолидация на Viennalife, придобитата компания на Aegon там, така и на нарасналите премиите в съществуваща компания от Групата, Ray Sigorta, В сегмента „Функции на Групата“ ръстът от 11,6% до 736 млн. евро е свързан основно с продължаващото развитие на премиите в презастрахователна компания VIG Re.

Всички данни и сравнения, представени по-горе, се базират на счетоводно признаване на премиите съгласно стандарта МСФО 4. В сила от първата половина на 2023 г., VIG Group за първи път ще публикува финансови данни съгласно МСФО 17/9.

Отличен коефициент на платежоспособност

Коефициентът на платежоспособност на Групата в края на първото тримесечие на 2023 г. е 284% (с отчитане на преходни мерки) и остава стабилен спрямо нивото от 280% от края на 2022 г., което още веднъж подчертава изключително силната капиталова позиция и гъвкавост на VIG Group.

Курс на положително оперативно представяне през 2023 г.

Финансовата 2023 година продължава да  бъде съпътствана от значителна несигурност. Войната в Украйна представлява трудно изпитание, предвид непредвидимостта на развитието на конфликта и последиците от него, които продължават да засягат всички сектори. Инфлацията, която остава на високи нива, също вероятно ще окаже ефект върху бъдещото развитие на дейността. Спадът на реалните доходи, независимо от корекциите за инфлацията, може да доведе до спад в търсенето на застрахователна защита при потребителите в някои случаи.

VIG Group продължава да бъде изложена на условията на нестабилен капиталов пазар. Ситуацията на пазара на труда е изострена, а  липсата на достатъчно и подходяща работна ръка се отразява в почти всички отрасли и сектори в икономиката. „Макроикономическото развитие поставя предизвикателства пред нас, с които можем да се справим до голяма степен чрез оперативни и стратегически мерки. На този фон, ние разчитаме на нашата отличната капитализация и многообразието от региони, продукти и дистрибуционни канали. Настоящите прогнози за икономически растеж на основния ни пазар са оптимистични. Независимо от войната в Украйна, икономиките в региона на ЦИЕ показват гъвкавост. Въпреки че наблюдаваме по-слаб растеж на икономиката в региона, очакваме той да се засили и да надхвърли този в еврозоната за 2023 г. като цяло. VIG Group определено е устремена към положителни оперативни резултати през 2023 година“, обясни Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп.

Уточнение за отчитането

Данните за първото и третото тримесечие не представляват междинно отчитане по смисъла на международния счетоводен стандарт МСС 34.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) е водещата застрахователна група в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Близо 50 застрахователни компании и пенсионни фондове от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 29 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 28 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката фондова борса от 2008 г. и на фондовата борса в Будапеща от 2022 г. Групата има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Групата не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.