Виена Иншурънс Груп потвърждава своите много добри резултати за 2022 г.

Виена Иншурънс Груп потвърждава своите много добри резултати за 2022 г.

Виена Иншурънс Груп потвърждава своите много добри резултати за 2022 г.

Устойчивостта е важна част от стратегическата ориентация на Групата

Виена Иншурънс Груп (VIG) публикува своите отчети за финансовата 2022 година на 19 април 2023 г., в които потвърждава предварителните данни оповестени на 15 март 2023 г. Годишният онлайн отчет на Групата за 2022 г. е наличен на www.annual-report.vig/2022/. Годишният отчет на Групата за 2022 г., Отчетът за устойчивостта за 2022 г., последният Отчет за внедрената стойност, Годишният финансов отчет на Холдинга VIG, както и Oтчетите за платежоспособността и финансовото състояние на Холдинга могат да бъдат намерени на www.vig.com.

 

Отлични резултати при най-важните ключови данни

Премийният приход за 2022 г. в размер на 12,6 млрд. евро е с 14,1% по-висок спрямо предходната година. Печалбата преди облагане възлиза на 562 млн. евро, с 10% над нивото от 2021 г., а печалбата след облагане е в размер на 466 млн. евро, представляващо подобрение с 24% спрямо предходната година. Комбинираният коефициент от 94,9% е в рамката на целевата стойност от 95%. Финансовият резултат в размер на 797 млн. евро надвишава с 26% стойността за 2021 г. Коефициентът на платежоспособност на Групата от 280% (след отчитане на преходни мерки) в края на 2022 г. подчертава изключително силната капиталова позиция на Виена Иншурънс Груп и добрата гъвкавост на бизнес модела.

 

Силна внедрена стойност

Благодарение на икономическите условия и по-конкретно на рязкото покачване на кривите на доходност, внедрената стойност през финансовата 2022 г. е нараснала с близо 1 млрд. евро, до ниво от 4,8 млрд. евро. Създаването на стойност е подпомогнато от сключването на нов доходоносен бизнес с марж от 3,6%. VIG Group успява да увеличи значително маржа на своя нов бизнес в Австрия и Германия, както и в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В Австрия и Германия сключеният нов бизнес е с марж от 2,6% (1,8% през 2021 г.), а маржът за региона на ЦИЕ е нараснал от 3,8% през 2021 г. до 4,8% през 2022 г. Внедрената стойност при животозастраховането и здравното застраховане представлява нетната стойност на активите плюс настоящата стойност на очакваните бъдещи печалби от съществуващия застрахователен портфейл. За финансовата 2022 г. внедрената стойност е изчислена в допълнение към финансовите отчети съгласно МСФО 4 и отразява доходността от животозастраховането и здравното застраховане. След прехода към новия стандарт за финансово отчитане на застрахователните договори съгласно МСФО 17, вече няма да бъде необходимо внедрената стойност да се определя отделно, тъй като съответните ключови данни ще могат да се извлекат директно от консолидираните финансови отчети.

 

По-голям ръст, повече солидарност

Мотото на тазгодишния отчет на Групата e „По-голям ръст“, като постигнатите резултати подчертават следваната стратегия за растеж. Водещата тема в Отчета за устойчивостта е „Повече солидарност“, която визира, наред с други дейности, силния социален ангажимент на Групата към хората в Украйна и колегите ни в трите украински компании на VIG във връзка с войната там. Пример за това е фондът за подпомагане „VIG Family Fund“ създаден от ръководството на VIG. Благодарение на първоначално заделените средства и допълнителния принос на компании от VIG, както и на прякото участие на служители във фонда, е събрана сума от близо 7 млн. евро за средносрочни и дългосрочни възстановителни дейности в помощ на засегнати семейства от компаниите на VIG в Украйна. VIG счита устойчивостта за важна част от своята стратегическа ориентираност. По думите на Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп: „В настоящия момент стратегическите съображения могат да имат смисъл единствено ако отчитат устойчивостта.“

 

Според г-жа Щадлер застрахователните компании имат важен ангажимент във връзка с устойчивостта по две причини. На първо място, поради видимите последици от глобалното затопляне, водещо до увеличени загуби от тежки метеорологични събития и природни бедствия: „За нас, като застрахователна компания, това изисква да предоставим на обществото експертния си опит в областта на риска. Ние улесняваме адаптирането към последиците от климатичните промени, като осигуряваме застрахователно покритие и създаваме стимули за клиентите да се подготвят по-добре за тези последици“, коментира Елизабет Щадлер. Наред с това, тъй като застрахователните компании управляват големи капиталови обеми от името на своите клиенти, те се явяват едни от най-важните инвеститори в националната икономика. „Ние подкрепяме социалните и зелените каузи като инвестираме в соларни и ветропаркове, в проекти за екологично устойчиви и икономически достъпни жилища, както и в зелена мобилност“, обясни г-жа Щадлер.