VIG с двуцифрен ръст на премиите през първата половина на 2023 г.

VIG с двуцифрен ръст на премиите през първата половина на 2023 г.

VIG с двуцифрен ръст на премиите през първата половина на 2023 г.

Значителен ръст в резултатите на VIG през първата половина на 2023 г. С двуцифрен ръст на премиите и значително увеличение на резултата преди данъци. Групата върви уверено към прогнозните резултати!

Виена Иншурънс Груп за първи път представя резултатите си съгласно счетоводните стандарти МСФО 17/9

  • Брутните записани премии нарастват с 10,8% до 7,3 млрд. евро
  • Резултатите преди облагане се подобряват значително до ниво от 463 млн. евро
  • Приходите от застрахователни услуги се увеличават с 13,7% до 5 380 млн. евро
  • Силен коефициент на платежоспособност от 282%

 

Виена Иншурънс Груп (VIG) отчита силни резултати за първото полугодие на 2023 г., които за първи път са представени съгласно счетоводните стандарти МСФО 9: Финансови инструменти и МСФО 17: Застрахователни договори. „На фона на продължаващите предизвикателства като нестихващата война в Украйна, високата инфлация и несигурните икономически перспективи, резултатите на VIG за първата половина на 2023 г. са изключително положителни. Нашата отлична капиталова позиция и бизнес модел със силен регионален фокус, позволяващ предприемането на бързи специализирани действия при необходимост, остават основните фактори за запазването на успеха ни в настоящия сложен момент“, обясни Хартвиг Льогер, генерален мениджър и главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп.

VIG очаква отслабената макроикономическа среда и колебанията на капиталовите пазари да се задържат в близкото бъдеще и като цяло за 2023 г. „Наличието на значителен брой несигурни фактори ограничава възможността за прогнозиране на нашите бизнес резултати за втората половина на 2023 г. Резултатите може би ще са по-слаби поради тежките метеорологични събития през това лято и вероятността от нови екстремни климатични явления. Като цяло, очакваме резултатите на Групата преди облагане за 2023 г. да бъдат в диапазона между 700 и 750 млн. евро“, посочи Хартвиг Льогер.

Всички стойности отчетени съгласно МСФО отразяват счетоводните стандарти МСФО 9 и МСФО 17, приложени за първи път в отчитането. Данните за 2022 г. са коригирани съгласно тези стандарти и вече не могат да бъдат сравнявани с данните, публикувани преди това за финансовата 2022 г.

 

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Групата не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.