Новини

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

На 22 октомври 2021г. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ „Винер Ферзихерунг Групе” е придобило 2 700 465 броя обикновени поименни безналични с право на глас акции от капитала на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с номинална стойност BGN 10 / десет лева / всяка една, които представляват 85,80% от този капитал.

След придобиването на акциите, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ „Винер Ферзихерунг Групе” понастоящем притежава всички 3 147 458 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 100% от този капитал и е негов едноличен собственик.

Промяната е вписана в Търговския регистър на 03.12.2021г., като считано от тази дата Дружеството става еднолично, а фирмата му - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД“.