Имуществени застраховки

Имуществени застраховки

Продукттите предназначени за застраховка на домашно имущество са: БУЛСТРАД БОНУС ДОМ и БОНУС ДОМ+

В наш офис или онлайн тук.

​Повече информация за това какво покрива застраховката може да намерите тук.

Информация за готовите пакети може да намерите тук.

Срокът на застраховката е една година или по-дълъг срок, договорен между страните. Можете да сключите комбинирана застрахователна полица БУЛСТРАД БОНУС ДОМ за срок до 5 години.​

Ппри продажба на застрахованото имущество, уведомите писмено Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето!

В наш офис или онлайн тук.

Следва да информирате БУЛСТРАД. Изготвя се анекс за включване на новопридобитото имущество срещу плащане на допълнителна застрахователна премия до края на периода.

При настъпване на застрахователно събитие следва незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това, да известите в писмен вид БУЛСТРАД в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него.

Необходимите документи може да намерите тук.