Виена Иншурънс Груп отчита отлични резултати след първите девет месеца на 2021 г.

Виена Иншурънс Груп отчита отлични резултати след първите девет месеца на 2021 г.

Виена Иншурънс Груп отчита отлични резултати след първите девет месеца на 2021 г.

Нетната печалба се покачва с близо 54%, а печалбата на акция – до 2,86 евро

  • Премийният приход се увеличава с 5,1% до 8,4
  • Печалбата преди облагане нараства с 41,2% до 376млн. евро
  • Комбинираният коефициент се подобрява с 0,9 процентни пункта до ниво от 95,2%

Виена Иншурънс Груп отчита значително подобрение на всички основни показатели от първото до трето тримесечие на 2021г. спрямо същия период от предходната година. Тези резултати надвишават също и цифрите, постигнати през 2019 г. преди пандемията. По този начин VIG Group поддържа последователно положително си представяне от началото на годината.

За съжаление все още се намираме в условия на глобална пандемия, която оказва значително въздействие върху социалния и икономически живот на нашите пазари. Успяваме да направляваме развитието на застрахователния бизнес благодарение на нашата диверсификация и своевременни действия на местно ниво. VIG Group продължава да предоставя сигурност и стабилност дори в трудни условия. Икономиката в нашия регион на Централна и Източна Европа също се представя по-добре спрямо първоначалните прогнози от преди няколко месеца. Затова сме уверени, че ще постигнем целите си за 2021 г. и ще надхвърлим прогнозния премиен приход от 10,4 млрд. евро“, коментира Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на VIG, като подчерта положителните междинни резултати.    

Премиите нарастват до 8,391 млн. евро

Премийният приход нараства с 5,1% до 8 391 млн. евро. Както и през миналите тримесечни периоди, всички видове застраховки освен животозастраховането с еднократни премии отбелязват значителен ръст. Застраховките „Друго имущество и злополуки“ излизат силно напред с 7,4% до 4,1 млрд. евро, като значителен дял за това има корпоративният                                                                                                                т бизнес, който отчита премиен ръст с 13% до 1,1 млрд. евро. Въпреки трудните условия на пазара, успешно използваме нашия ноу-хау и фокус върху клиента, за да разширим лидерството си на пазара в Австрия и позицията си на най-голям индустриален застраховател в ЦИЕ. Животозастрахователните продукти с периодични премии нарастват с 2,8% до 2 млрд. евро, застраховките „ГО на автомобилистите“ – с 4,9% до 1,2 млрд. евро, а „Каско“ – със завидните 8,6% до 1,1 млрд. евро. Пандемията е повишила загрижеността за здравето и готовността за вземане на мерки, което води до положителен ефект върху премиите в здравното застраховане, където увеличението е с 4,5% до 545,2 млн. евро. Застраховките „Живот“ с еднократни премии продължават да намаляват, с 2,9% до 661,7 млн. евро, съгласно приетия план. Най-голям ръст на премиите постигат пазарите в Чехия, Полша и Румъния.

Резултат преди облагане в размер на 376,1 млн. евро

Печалбата преди облагане в размер на 376,1 млн. евро е нараснала значително, с близо 41,2% спрямо същия период на предходната година. Резултатът след облагане и отчитане на неконтролиращи участия също се увеличава значително (+ 56,9%). Към 30 септември 2021 г. той възлиза на 274,6 млн. евро.

Други ключови финансови показатели

Финансовият резултат (вкл. резултатът на компании с консолидиран собствен капитал) също се покачва с 3,5% до 530,7 млн. евро. Възвръщаемостта на собствения капитал преди облагане се подобрява от 8,1% на 10,8%. Инвестициите, вкл. пари и парични еквиваленти, достигат 37,5 млрд. евро към 30 септември 2021 г. През разглеждания период печалбата на акция (на годишна база) нараства от 1,82 евро на 2,86 евро (+ 56,9%).

Комбиниран коефициент на ниво от 95,2%

Комбинираният коефициент на VIG Group е 95,2% или с 0.9 процентни пункта по-добър от предходната година. Тежестта на щети поради метеорологични явления през тази година се компенсира от цялостната презастрахователна програма и позитивния ефект от стратегическите мерки, предприети по корпоративната програма „Agenda 2020“.

Обща прогноза за 2021 г.

За региона на ЦИЕ Виенският институт за международни икономически изследвания (wiiw) очертава икономически растеж от 5,4% през 2021 г., който е доста над този от 4,8% за еврозоната. Това показва, че регионът на ЦИЕ се възстановява по-бързо от очакваното през 2021 г.

Във връзка с икономическия растеж този регион като средно се е върнал към нивата отпреди кризата. На тази база VIG Group очаква, че заложените за 2021 г. цели ще бъдат постигнати, като очакваният премиен приход от около 10,4 млрд. евро вероятно ще бъде леко надвишен. Потвърдена е очаквана печалба преди облагане в размер между 450 млн. и 500 млн. евро. Комбинираният коефициент се очаква да остане около 95%.

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe). Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.