Онлайн уведомление за щета Отговорност на превозвача

Онлайн уведомление за щета Отговорност на превозвача

Loading...

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Във връзка с подаването на онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие молим да попълните точно, вярно и изчерпателно електронния формуляр, като се съобразите със задължителните информационни полета.

След успешно подаване на онлайн формата, на посочения от Вас електронен адрес ще получите автоматично генерирано съобщение, на което не следва да отговаряте.

Регистрацията на онлайн уведомление за щета не отменя останалите Ви задължения, предвидени в Общите условия по застраховка Отговорност на превозвача и указанията, дадени от застрахователя.

Заявител:

Превозван товар съгласно търговска фактура:

Град/Държава

Град/Държава

Ден.Месец.Година

Фирмата, съобщила за щетата

(общо описание на констатираните щети; време и място на настъпването им)

Пратката в момента се намира в

(фирмата, в чието стопанисване се намира пратката)

(името на фирмата, отправила протеста)

(името на фирмата, до която е отправен протестът)

По първоначална преценка щетата ще възлезе на

Дата: 20.07.2024

Важни бележки

  • Застрахованият се задължава да уведоми застрахователя в случай на предявен срещу него иск или претенция в сроковете, указани в общите условия към застрахователния договор.

Декларирам,: