Отговорност на работодателя   

Отговорност на работодателя

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ  /учреждението, търговецът или търговското дружество, което  в качеството си на работодател се намира в трудовоправни отношения с отделни физически лица/ за сумите, за които той следва да заплати по влязло в сила съдебно решение или въз основа на извънсъдебно споразумение, одобрено от Застрахователя,  като компенсация на работника/служителя за вреди, причинени от трудова злополука, вследствие на която са настъпили временна неработоспособност, трайна неработоспособност или смърт.

Застрахователят ще обезщети Застрахования и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила, при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на предприятието, както и по време на почивките, прекарани в предприятието.
Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България

ИДЗП Отговорност на работодателя

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”