Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия

Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия

Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение, в рамките на застрахователната сума (лимит на отговорност), покрива имуществените и неимуществените вреди, вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент при или по повод упражняване на медицинска професия от Застрахования, в или от името на лечебно заведение.

ЗАСТРАХОВАЩ е лечебното заведение, което сключва договора за своя сметка, а ЗАСТРАХОВАН е всяко лице, което упражнява медицинска професия в лечебното заведение.

ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ са лицата по смисъла на Закона за здравето. Медицинска професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи

В застрахователното обезщетение  се в ключват и лихвите за забава, когато Застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице, в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховане;  разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу Застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато Застрахователят е привлечен в процеса;  разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска професия