Професионална отговорност на дипломираният експерт–счетоводител и регистриран одитор

Професионална отговорност на дипломираният експерт–счетоводител и регистриран одитор

По условията на тази застраховка ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети в рамките на договорения лимит на отговорност за всички суми, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ/ дипломиран вксперт – счетоводител, регистриран одитор или одиторско дружество/ ще бъде задължен със съдебно решение или въз основа на постигнато споразумение, да плати по предявени искове за имуществени вреди, понесени от неговите клиенти/доверители/ потребители на финансов отчет в срока на действие на полицата, ако същите са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на негови професионални задължения или от негово бездействие.

В застрахователното обезщетение се включват и:

  • лихвите за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховане;
  • разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато застрахователят е привлечен в процеса;
  • разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Професионална отговорност на ДЕС и регистриран одитор