БУЛСТРАД БОНУС ДОМ

БУЛСТРАД БОНУС ДОМ

За повечето хора купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната инвестиция, направена през живота им, и тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни. За да осигури най-пълна защита за имуществото на своите клиенти, ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага Комбинирана застрахователна полица БУЛСТРАД БОНУС ДОМ:

По условията на застраховката могат да се застраховат:

 • Апартаменти
 • Къщи
 • Други сгради и постройки от специален тип - гаражи, плевни, сайванти, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и др

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага комбиниране на голям брой рискове, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество на застрахования:

 • Клауза А:

1. пожар;

2. експлозия;

3. удар от мълния;

4. природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия;

5. измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове);

6. злоумишлени действия на трети лица, вандализъм (включително чрез палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и материали);

7. удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;

8. допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие.

 • Клауза Б:

Наводнение

 • Клауза В:

Земетресение

 • Клауза Г:

Кражба чрез взлом

 • Клауза Д:

Гражданска отговорност към трети лица

 • Клауза Е:

Наем за алтернативно настаняване

 • Клауза Ж: 

Злополука на член от семейството / домакинството

 • Клауза Й: 

Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди

 • Клауза К: 

Кражба, извършена чрез използване на технически средства 

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предоставя възможност на своите клиенти да сключат застраховката при един от следните пет разработени варианти с различни застрахователни суми, или при друг вариант, в зависимост от конкретното желание на Застрахования.

 

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предоставя възможност срещу заплащане на допълнителна премия застрахователното покритие да бъде разширено със следните клаузи:

 • Клауза Е:

Наем за алтернативно настаняване

 • Клауза И:

Загуба на доход от наем

 • Клауза Й: 

Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди

 • Клауза К: 

Кражба, извършена чрез използване на технически средства 

 • Клауза Л: 

Тежест от естествено натрупване на сняг и лед

 • Клауза М: 

Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж

Годишната застрахователна премия е платима еднократно или на четири равни разсрочени вноски, без завишение на оферираните от нас застрахователни премии.

Сключване на застраховката е максимално облекчено, без извършване на предварителен оглед.

ИДЗП Бонус дом