Доклад на независимите одитори за 2017 г.: Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД

Доклад на независимите одитори за 2017 г.: Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД