Годишни финансови  отчети

Годишни финансови отчети

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2020г.

Образци за количествено отчитане 2019

Доклад на независимите одитори за 2019 г.: Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2019г.

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние за 2018 година

Доклад на независимите одитори за 2018 г.: Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД

Доклад на независимите одитори за 2017 г.: Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2017 г.

„ЗД Нова инс“  ЕАД - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2016 г.

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние за 2016 година

Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на „ЗД Нова инс" ЕАД за 2015 година