Отговорност на работодателя

Отговорност на работодателя

ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ  /учреждението, търговецът или търговското дружество, което  в качеството си на работодател се намира в трудовоправни отношения с отделни физически лица/ за сумите, за които той следва да заплати по влязло в сила съдебно решение или въз основа на извънсъдебно споразумение, одобрено от Застрахователя,  като компенсация на работника/служителя за вреди, причинени от трудова злополука, вследствие на която са настъпили временна неработоспособност, трайна неработоспособност или смърт.

Застрахователят ще обезщети Застрахования и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила, при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на предприятието, както и по време на почивките, прекарани в предприятието.
Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България

ИДЗП Отговорност на работодателя