Отговорност на адвоката

Отговорност на адвоката

Съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата от 1 януари 2005 год. застраховка “Професионална отговорност на адвокати” става задължителна за всички практикуващи адвокатската  професия.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разработи и предостави за одобрение на Висшия адвокатски съвет  Общите условия, лимитите на отговорност и начина на изчисление на  застрахователната премия по застраховка “Професионална отговорност на адвокати”.

След анализ на условията на всички застрахователни компании Висшият адвокатски съвет  излезе със становище, че условията на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП са сред трите най-изгодни предложения на пазара на застрахователни услуги .  Ние, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разглеждаме това заключение, като най-добрата референция за нашия продукт - застрахователна полица “Професионална отговорност на адвоката”.

 

Основните параметри на полицата

Покрити рискове

Основно покритие: БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП обезщетява  адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества, за  претенции  отправени  към тях  за имуществени вреди ,  явяващи се пряка и непосредствена последица от  виновно неизпълнение на професионални задължения,  регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и  на  задълженията на сътрудниците  в адвокатската кантора.

Допълнително покритие: Срещу заплащане на допълнителна премия по условията на застраховката  се покриват  и  всички разходи и разноски, направени  за разследване, защитата или преговорите за уреждането на  щети,  както и свързаните с това съдебни разноски.

Застрахователни суми:

Застрахователната сума (лимита на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица. Минималната застрахователна сума  за която БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага застраховката и която се изисква  от Висшия адвокатски съвет е 20 000 (двадесет хиляди) лева.

  • Застрахователната сума по допълнителното покритие не може да е повече от 10% от лимита на отговорност в агрегат  по основното покритие.
  • Застрахователната сума за сътрудниците в адвокатската кантора е в рамките на договорената застрахователна сума за адвоката/младши адвоката.

Застрахователна премия:

Застрахователната премия се определя  като процент от избраната  застрахователна сума и   в зависимост от:

  • съществените аспекти на адвокатската дейност (нотариални сделки, граждански дела, търговски дела, наказателни дела, правни анализи, консултански услуги  и др.)
  • стажа на адвокатите/младши адвокатите (респективно дата на учредяване на адвокатското дружество).

За повече информация можете да се обърнете  по телефон към служителите на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП във Вашето населено място(информация за телефоните на нашите офиси тук).

ИДЗП Професионална отговорност на адвоката