Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител

Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети Застрахования - частен съдебен изпълнител, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция,  вследствие на отговорността на Частния съдебен изпълнител при упражняването на професията му за всички имуществени и неимуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение /вредоносни действия или бездействия / на професионални задължения през срока на действие на полицата.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Професионална отговорност на ЧСИ