Товари по време на превоз (Карго)

Товари по време на превоз (Карго)

Този вид застраховка предоставя застрахователна защита на товари и свързани с тях материални интереси от рисковете, на които са изложени по време на превоз.

По условията на застраховката могат да се застраховат товари по време на превоз, включително пари, ценни книжа, филателни и нумизматични образци и колекции, панаирни и изложбени експонати, произведения на изкуството, изделия, накити и предмети от благородни метали и скъпоценни камъни, живи животни и растения, както и свързаните с тях имуществени интереси.

По силата на застрахователния договор се обезщетяват загуби и/или повреди на товара вследствие на възникнало застрахователно събитие, покрито съгласно уговорените от страните клаузи, представляващи неразделна част от застрахователния договор.

Покритието по този вид застраховка се регламентира, както с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз” на ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", така и със следните клаузи:

  • Institute Cargo Clauses /A/1.1.09
  • Клаузи „Пълно покритие”/А/1.1.87
  • Institute Cargo Clauses /B/1.1.09
  • Клаузи „Ограничено покритие”/В/1.1.87
  • Institute Cargo Clauses /С/1.1.09
  • Клаузи „Минимално покритие” /С/1.1.87
  • Други клаузи използвани в международната практика

Изградените през годините традиции са гаранцията, че нашите клиенти получават професионален съвет и оценка на специфичните рискове, свързани с тези застраховки.

За контакти: cargo@bulstrad.bg