Доброволна застраховка
Застраховки срещу злополуки:

Доброволна застраховка "Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство"

Застраховката покрива риска от настъпване на застрахователно събитие на лицата, които пътуват в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. 

Лицата, които са пътували в МПС, посочено в застрахователната полица, в срока на нейното действие.

Една година, или по-кратък период.

Територията на Република България и чужбина.

Застрахователна сума е сумата, определена от ЗАСТРАХОВАНИЯ, по избор от посочените лимити:

 • 5 000 лв;
 • 10 000 лв;
 • 20 000 лв;
 • 30 000 лв;
 • 40 000 лв;
 • друга, по договаряне, максимална 50 000 лв.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие до размера на застрахователната сума за всяко събитие. 

Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

 • Клауза „ Злополука на местата  в МПС“ – застрахователната сума е фиксирана за всяко едно място в МПС;
 • Клауза „Злополука на лицата в МПС“ – застрахователната сума е общ лимит  за всички регистрирани места в МПС, включително и мястото на водача;
 • Клауза „ Злополука на водача в МПС“ – застрахова се само мястото на водача.

В зависимост от сключената Клауза, обезщетенията които Застрахователят изплаща, са както следва:

Клауза „ Злополука на местата  в МПС“

 • При смърт на Застрахования, вследствие настъпила злополука, на законните наследници и/или ползващи лица се изплаща пълният размер на застрахователната сума за едно лице;
 • При трайно намалена работоспособност, настъпила вследствие на злополука, на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубена работоспособност, установен по надлежния ред от ТЕЛК или ЗМК;

Клауза „Злополука на лицата в МПС“ 

 • При настъпване на застрахователно събитие застрахователната сума се разпределя по равно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице ще получи обезщетение в зависимост от определения от ТЕЛК или ЗМК процент трайно намалена работоспособност. 
 • При смърт на лице се изплаща 100% (сто процента) от лимита на обезщетение на неговите законни наследници.

Клауза „Злополука на водача в МПС“

 • В случай на застрахователно събитие Застрахователят дължи застрахователна сума до посочения в полицата лимит само на Застрахования водач или на неговите законни наследници в случай на смърт на Застрахования.

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият или неговият законен наследник в случай на смърт на Застрахования, е длъжен:

 • Да поиска освидетелстване на събитието от компетентните държавни органи;
 •  В 7 (седем)- дневен срок от узнаването писмено да уведоми Застрахователя за настъпилото пътнотранспортно произшествие. Уведомлението съдържа данни за: датата и мястото на събитието, вида, марката и регистрационния номер на МПС.

Да представи на Застрахователя:

 • Писмена претенция за изплащане на обезщетение;
 • Застрахователна полица – оригинал;
 • Констативен протокол или Протокол за ПТП;
 • Медицински документи, удостоверяващи получените при застрахователното събитие телесни увреждания;
 • Решение на Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК);
 • Акт за смърт и удостоверение за наследници;
 • Други доказателства и сведения, които бъдат поискани от Застрахователя