Каско Стандарт
Застраховки срещу злополуки:

Каско Стандарт

РАЗДЕЛ „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" покрива риска от настъпване на застрахователно събитие за всички места в МПС, включително мястото на водача, съгласно броя им, обявен в регистрационните документи на МПС или само мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, пътували в МПС по време на злополуката.

Лицето/лицата, които пътуват в МПС, посочено в застрахователната полица, в срока на нейното действие.

Една година или по-дълъг период - до 6 години при сключване на многогодишна застрахователна полица Каско Стандарт

Територията на Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“, както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция, освен ако не е договорено друго.

Застрахователна сума е сумата, определена от ЗАСТРАХОВАНИЯ общо за всички регистрирани места в МПС, включително и мястото на водача, която при настъпване на събитие се разпределя между пострадалите лица.

Застрахователната сума е по избор от посочените лимити:

 • 5 000 лв;
 • 10 000 лв;
 • 20 000 лв;
 • 30 000 лв;
 • друга, по договаряне, максимална 70 000 лв.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие, до размера на застрахователната сума за всяко едно събитие.  Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

 • При настъпване на застрахователно събитие застрахователната сума се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице ще получи обезщетение в зависимост от определения от ТЕЛК или ЗМК процент трайно намалена работоспособност. 
 • При смърт на лице се изплаща 100% (сто процента) от лимита на обезщетение на неговите законни наследници.
 • В случай, че Застрахователя изплати обезщетение за трайна загуба на работоспособност, последното се приспада от обезщетението, което следва да се плати при смърт на същото лице вследствие на злополуката.

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият или неговият законен наследник в случай на смърт на Застрахования, е длъжен:

 • Да поиска освидетелстване на събитието от компетентните държавни органи;
 • В 7 (седем)-дневен срок от узнаването писмено да уведоми Застрахователя за настъпилото пътнотранспортно произшествие. Уведомлението съдържа данни за: датата и мястото на събитието, вида, марката и регистрационния номер на МПС.

Да представи на Застрахователя:

 • Писмена претенция за изплащане на обезщетение;
 • Застрахователна полица – оригинал;
 • Констативен протокол или Протокол за ПТП;
 • Медицински документи, удостоверяващи получените при застрахователното събитие телесни увреждания;
 • Решение на Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК);
 • Акт за смърт и удостоверение за наследници;
 • Други доказателства и сведения, които бъдат поискани от Застрахователя

Общите условия и тарифата са част от общите условия и тарифа на застраховка Каско Стандарт.