Злополука на спортисти и технически лица
Застраховки срещу злополуки:

Злополука на спортисти и технически лица

Застраховката е подходяща за лица, активно практикуващи спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и за  длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

Лица, практикуващи индивидуално или колективно спорт български граждани, както и технически лица, организирани в отбори, спортни клубове, съюзи и федерации, професионално занимаващи се със спортна дейност и участващи в спортни състезания или прояви, провеждани в страната или чужбина, както и чуждестранни спортисти и технически лица за времето на престоя и участието им в регламентирани спортни състезания или прояви организирани на територията на Република България. 

Една година или по-кратък период

Република България и/или чужбина

Застрахователната сума се избира от Застрахования и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

 • Смърт в резултат на злополука; Покритието е валидно само за лица над 14 годишна възраст.
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар, в резултат на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Разходи за издирване и спасяване на Застрахования в резултат на злополука;
 • Разходи за медицински транспорт;
 • Разходи за репатриране на тленните останки.
 • В случай на смърт на Застрахования, застрахователното обезщетение се изплаща на законните му наследници или на трето ползващо лице;
 • При настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования, изплаща се процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, след първите 20 дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, считано от 21-я до 90-я ден, до 2% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти
  - до 1% от застрахователната сума по основното покритие или съответната сума,
   посочена в застрахователната полица;
 • Дневни пари за болничен престой - за всеки ден болничен престой в резултат на злополука, считано от 8-я ден от датата на настъпване на застрахователното събитие, но за не повече от 14 дни, до 1.5% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за издирване и спасяване на Застрахования в резултат на злополука, до 3% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за медицински транспорт, до 2.5% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за репатриране на тленните останки, до 2.5% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица.
 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган  -  ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • В случай на смърт на застрахованото лице - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Разходооправдателни  документи за закупени лекарствени средства и медикаменти, спасителни разноски, медицински транспорт и репатриране;
 • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователното обезщетение.