Застрахователна полица  Булстрад Бонус Дом
Застраховки срещу злополуки:

Застрахователна полица Булстрад Бонус Дом

КЛАУЗА Ж „ЗЛОПОЛУКА НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО/ДОМАКИНСТВОТО

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на настъпила злополука.

Застраховани по клаузата са физически лица на възраст от 2 /две/ до 74 /седемдесет и четири/ години, които са в пряка роднинска връзка със Застрахования.

От една до пет години, в зависимост от срока на полица „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“.

Република България.

  • Застрахователната сума се договаря между Застрахования и Застрахователя и е посочена в клауза Ж по комбинирана застрахователна полица „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“. 
  • Застрахователната сума за Клаузата е общ лимит за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.
  • Смърт в резултат на злополука. Покритието е валидно само за лица над 14-годишна възраст.
  • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука. 
  • В случай на смърт на Застрахования и/или членове на неговото семейство/домакинство, застрахователно обезщетение се изплаща на законните наследници. 
  • В случай на настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования и/или членове на неговото семейство/домакинство, изплаща се процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК) или ЗЕК.
  • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността - Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) или от Застрахователна експертна комисия (ЗЕК);
  • При смърт - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници; 
  • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователната сума.