Комбинирана застрахователна полица „Имущество”
Застраховки срещу злополуки:

Комбинирана застрахователна полица „Имущество”

КЛАУЗА 022 „ЗЛОПОЛУКА“

ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще изплати на застрахованите по тази клауза лица, застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие - смърт, трайна и временна загуба на работоспособност в резултат на злополука.

Лицето, в чиято полза се сключва застраховка “Злополука”.

Една година.

Република България.

Застрахователната сума се договаря между Застраховащия и Застрахователя и се посочва в полицата. 

Застрахователната сума е еднаква за всички застраховани лица.

  • Смърт в резултат на злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
  • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука.

Общият размер на всички плащания не може да надвишава застрахователната сума, посочена в застрахователната клауза, за всяко покритие поотделно. 

  • В случай на смърт на Застрахования застрахователно обезщетение се изплаща на законните му наследници или на третото ползващо лице; 
  • В случай на настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования ще се изплати процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК) или ЗЕК;
  • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, след първите 20 (двадесет) календарни дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, считано от 21-я до 90-я ден - договорен процент от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в настоящата клауза.
  • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността - Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) или от Застрахователна експертна комисия (ЗЕК);
  • При смърт - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници; 
  • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователната сума.